Χάρτης Σταθμών

Στάθμη Νερού (m)

Θερμοκρασία νερού (oC)

Ηλεκτρ. αγωγιμότητα (μS/cm)

Διαλυμένο Οξυγόνο (mg/l)