Σχετικά

Το δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων λειτουργεί από τον Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ και αποσκοπεί στην παροχή ανοικτών δεδομένων για την κατάσταση των υδάτων, σε κομβικά σημεία του υδρογραφικού δικτύου της Ελλάδας, σε πραγματικό και ιστορικό χρόνο.

Οι μετρήσεις των αυτόματων σταθμών καταγράφονται ανά μισή ή μια ώρα, αποστέλλονται τηλεμετρικά στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ και ανανεώνονται στην ιστοσελίδα ανά μια ώρα. Οι μετρούμενες παράμετροι περιλαμβάνουν την στάθμη και την παροχή ποταμών καθώς και βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους (pH, Θερμοκρασία νερού, ηλεκτρική αγωγιμότητα και διαλυμένο Οξυγόνο) ενώ υπάρχουν δεδομένα και από μετεωρολογικούς σταθμούς (βροχόπτωση, θερμοκρασία και σχετική υγρασία αέρα, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου).

Τα δεδομένα δεν έχουν υποστεί έλεγχο ποιότητας και χρησιμοποιούνται με ευθύνη του χρήστη τους ενώ είναι ελεύθερα για οποιαδήποτε χρήση που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία.

Δεδομένα σταθμών

Στη παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται:

  • Ωριαία δεδομένα όπου παρουσιάζονται οι μετρήσεις των τελευταίων 30 ημερών κάθε σταθμού σε ξεχωριστό dashboard
  • Ημερήσια δεδομένα όπου παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες τιμές από την ημερομηνία εγκατάστασης του σταθμού.
  • Θεματικά δεδομένα (π.χ. στάθμη νερού από όλους τους σταθμούς σε ένα εννιαίο dashboard)
  • Μεταδεδομένα των σταθμών (θέση εγκατάστασης, έναρξη λειτουργίας, μετρούμενες μεταβλητές, κτλ) καθώς και dashboards με κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία.
  • Δείκτες ποιότητας υδάτων που εμφανίζονται στα dashboards των σταθμών με τα ημερήσια δεδομένα ποιότητας (δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους δείκτες εδώ

Από την πλατφόρμα προβολής των δεδομένων δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία εμφανίζονται τα δεδομένα ενώ οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν ελεύθερα όλα τα δεδομένα σε αρχείο τύπου csv. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον οδηγό χρήσης.